PETRUSS S.C., (adres do korespondencji ul. Piastowska 44B, 30-070 Kraków) wpisane jest do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/ 26 / 2009, jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych, tzn. przedsiębiorcą organizującym imprezy i usługi turystyczne. Stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych (Dz. U. Z 2001 r. nr 55 poz. 578) PETRUSS S.C. działający jako organizator turystyki (pośrednik turystyczny) potwierdza posiadanie zabezpieczenia:
a/ wpłat klientów na wypadek niewykonania zobowiązań umownych,
b/ kosztów sprowadzenia klientów do kraju, na wypadek gdyby organizator turystyki wbrew swemu obowiązkowi nie zapewnił tego powrotu, na następujących warunkach:

AXA-certyfikat-gwarancji

Zabezpieczenie to zostało dokonane w formie gwarancji ubezpieczeniowej AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nr. 00.512.958 na rzecz Marszałka Województwa Małopolskiego, ważnej od 21.05.2011 r. do 20.05.2012r. Gwarancja obejmuje zabezpieczenie roszczeń dotyczących umów zawartych w okresie jej ważności. Do wglądu u Gwaranta, Marszałka Województwa Małopolskiego i w siedzibie organizatora. Dodatkowych informacji udziela Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzona przez Ministra Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-921 Warszawa, Tel. 022/244-31-96.
Uczestnik ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, w której organizator turystyki wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, tel. 012/3796028 lub Centralną Ewidencją Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych w Warszawie lub z najbliższą placówką konsularną i przedstawić oryginał umowy o świadczenie usług turystycznych oraz oświadczenie o niewykonaniu przez organizatora turystyki obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju. Uczestnik ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien przedstawić Gwarantowi lub Marszałkowi Województwa Małopolskiego prawomocny wyrok sądowy stwierdzający niewykonanie przez organizatora turystyki (i/lub pośrednika turystycznego) zobowiązań umownych i nakładający na niego obowiązek zwrotu wpłat wniesionych przez uczestnika. Gwarant, w porozumieniu z Marszałkiem, może podjąć decyzję zapłaty bez przedstawiania wyroku sądowego, jeśli z okoliczności wynika, że prowadzenie postępowania jest niecelowe, a okoliczności w oczywisty sposób wskazują na niewykonanie przez PETRUSS jego zobowiązań umownych. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć kopię umowy o świadczenie usług turystycznych oraz kopię dowodu wpłaty. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o imprezy turystyczne zawarte w okresie jej obowiązywania, a ewentualnych roszczeń klient może dochodzić do 365 dni po jej wygaśnięciu.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ubezpiecza uczestników zorganizowanych grup i programów turystycznych PETRUSS S.C. Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia turystycznego "OWU KONTYNENTY"

Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

•całodobowy dyżur Centrum Alarmowego,zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw, pobyt w szpitalu
•transport ubezpieczonego do placówki medycznej a także transport do RP lub kraju rezydencji,
•zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów  pochówku za granicą,
•zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
•zwrot dodatkowych koszów transportu ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży,
•koszty ratownictwa w górach i na morzu

Opcje dodatkowe:
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być również następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych za dodatkową opłatą +500%.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,  gwarantuje odszkodowanie w przypadku:
•trwałego uszczerbku na zdrowiu,
•śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Uszczerbek na zdrowiu określany jest przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na podstawie Tabeli stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU.

•Ubezpieczenie bagażu podróżnego, obejmuje przedmioty osobistego użytku.
•AXA odpowiada za utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia.

ZESTAWIENIE SUM PODSTAWOWEGO UBEZPIECZENIA "OWU KONTYNENTY"

(NNW) od następstw nieszczęśliwych wypadków: € 2 000,
(KL)  kosztów leczenia: € 10 000,
(BP)  utraty/uszkodzenia bagażu: € 200, (obejmuje tylko i wyłącznie rzeczy osobiste, a nie dotyczy pieniędzy i kosztowności, sprzętu audio-video, fotograficznego itp.).

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH OFERT DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH AXA