Polityka ochrony danych osobowych

O przepisach regulujących dane osobowe?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest PETRUSS S.C.  z siedzibą w Krakowie, 30-070, przy ul. Piastowskiej 44B, wpisana do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/ 26 / 2009, jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych, tzn. przedsiębiorcą organizującym imprezy i usługi turystyczne. Stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Z 2001 r. nr 55 poz. 578) PETRUSS S.C. działający jako organizator turystyki (pośrednik turystyczny), email info@petruss.pl

Chcesz skontaktować się w sprawie Twoich danych?

W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt mailowo na adres info@petruss.pl

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
realizacji prawnie uzasadnionych interesów PETRUSS S.C. tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez PETRUSS S.C. , takie jak adres IP i identyfikator MAC.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz PETRUSS S.C. na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu realizacji umowy zawartej z PETRUSS S.C. dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. PETRUSS S.C. potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami.
Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych Państwach znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl/ -> Porady i wskazówki-> Zasady przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

jeśli dane dotyczą zawartej z PETRUSS umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Twoje prawo w stosunku do Twoich danych…

Prawa, które przysługują każdemu to:

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd posiadamy Twoje dane

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.